Algemene voorwaarden

1 – Algemeen

1.1 Alle overeenkomsten tussen SPAT verandert B.V. (gevestigd te Utrecht, Kamer van Koophandel nummer 61495980) en enige toekomstige directe of indirecte dochtervennootschap van SPAT verandert B.V. (hierna gezamenlijk: “SPAT”) enerzijds en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten afneemt van SPAT, dan wel met wie SPAT een overeenkomst aangaat of met wie SPAT in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst (hierna: “Deelnemer”) anderzijds, alsmede alle door SPAT aan Deelnemer gedane aanbiedingen, worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

1.2 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Deelnemer beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten (bijvoorbeeld via de website van SPAT of per e-mail), kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Deelnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld door toezending in PDF formaat). Indien ter beschikking stelling redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij SPAT (al dan niet elektronisch) zijn in te zien en dat zij op verzoek van Deelnemer zo spoedig mogelijk kosteloos ter beschikking worden gesteld.

1.3 Terzake alle op de website van SPAT genoemde Trainingen heeft SPAT uitsluitend een administratieve, overkoepelende functie. De desbetreffende specifieke coaches met een licentie van SPAT verandert B.V. (http://www.spatverandert.nl/coaches) verzorgen de Trainingen en workshops (hierna: “Trainingen”) voor eigen risico en rekening. Deelnemers (aan deze Trainingen) contracteren derhalve rechtstreeks met de specifieke SPAT coaches. SPAT is dan ook nimmer aansprakelijk voor door Deelnemer geleden schade als gevolg van dan wel in verband met deelname aan deze Trainingen.

1.4 Door middel van registratie op de website van SPAT stemt Deelnemer in met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden.

2 – Aanmelding en deelname SPAT Trainingen

2.1 Aan SPAT programma’s of SPAT persoonlijke trajecten kan worden deelgenomen door middel van aanmelding via e-mail, via de website of een overeengekomen extern online platform.

2.2 Een SPAT coach heeft het recht om een naar zijn oordeel voor een SPAT Training ongeschikte Deelnemer uit te sluiten van een Training, dan wel een door een dergelijke Deelnemer gedane aanmelding te weigeren.

3 – Betaling en annulering

3.1  Betalingen voor SPAT programma’s en SPAT persoonlijke trajecten dienen te geschieden via facturatie of het online betaalsysteem van de website.

3.2 Na aanmelding voor deelname aan een Training is het, behoudens de onderstaande gevallen, niet meer mogelijk deelname kosteloos te annuleren.

3.3 Het is voor Deelnemer mogelijk de in artikel 2.1 genoemde aanmelding voor een SPAT persoonlijke Training te annuleren tot 24 uur voor aanvang van een Training, in welk geval een restitutie van het voldane zal plaatsvinden. In alle andere gevallen zal geen restitutie plaatsvinden.

3.4 Bij annulering van deelname aan een SPAT persoonlijke Training tot 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende Training is verzetten van de Training kosteloos. Er vindt geen restitutie plaats. In geval van annulering van deelname aan een SPAT persoonlijke Training binnen 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende Training, is Deelnemer het volledig overeengekomen bedrag voor deze Training verschuldigd zonder dat de Training wordt ingehaald op een ander datum en tijdstip.

3.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.4 en 3.5 is Deelnemer in geval van annulering tot 8 weken voor deelname aan een SPAT programma of SPAT persoonlijke Training 30% van het voor die specifieke Training of dat specifieke programma overeengekomen bedrag verschuldigd. In geval van annulering binnen 10 weken voor een dergelijke programma, is het volledige voor de desbetreffende Training en/of programma overeengekomen bedrag verschuldigd.

3.6 Onverminderd de overige rechten van (een) SPAT (coach), kan een SPAT Training door een SPAT coach worden geannuleerd in geval van (naar het oordeel van de desbetreffende SPAT coach) gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot onweer, storm, hitte, sneeuw of ijzel, dan wel in geval van onvoldoende aanmeldingen.

4 – Aansprakelijkheid

4.1 SPAT Trainingen kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemer dient zelf te beoordelen in hoeverre hij fysiek, mentaal en emotioneel in staat is tot deelname aan SPAT Trainingen (van SPAT programma’s). In geval van gezondheidsklachten of –risico’s, raadt SPAT aan advies over deelname aan SPAT Trainingen in te winnen bij een arts. Deelname aan SPAT Trainingen is volledig voor eigen risico van Deelnemer. Dat geldt eveneens voor het opvolgen van een door een SPAT coach verstrekt (trainings)advies.

4.2 SPAT noch een SPAT coach is aansprakelijk voor een door Afnemer opgelopen blessure, dan wel enige andere door Deelnemer als gevolg van of in verband met een SPAT Training geleden schade.

5 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

5.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle door SPAT gesloten overeenkomsten en uitgebrachte offertes alsmede alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen, worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen tussen SPAT en Deelnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

6 – Wijziging algemene voorwaarden

6.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling zijdens SPAT aan Deelnemer worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten alsook op alle tussen partijen geldende en nog lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

©2023 SPAT verandert | KvK: 61495980 | BTW: NL854366933B01